فرصت یادگیری


جهان در حال تجربه ای کاملا بدیع است. طوفان رسانه انسان را مورد هجوم قرار داده است و آنچه انسان امروزی به آن می اندیشد شالوده ای از تخصص و خلاقیت است.
ممات به آموزش اعتقادی ندارد، اما یادگیری از اصول اولیه و اصلی ترین باور هنرمندان این مجموعه است.
ما معتقدیم فصل یادگیری فارغ از سن ارتباط نزدیکی با روح و علاقه دارد. بر همین اصل دوره هایی را طراحی کردیم تا بتوانیم به یادگیرندگانی که احساس میکنند برداشتن قدم های حرفه ای نیاز به راهنما های حرفه ای دارد را در مسیری مدرن و امروزی همراهی کنیم.
مبتنی بر اصل یادگیری برای یادگیرندگان فرصتی را فراهم کردیم تا با ارزیابی پروژه های آنها بتوانیم متناسب با نیازشان اساتید مرتبط را تحت عنوان مشاور (منتور) طی دو دوره ی دو و چهار ماهه از طریق ارتباط راه دور هدایت کرده و در نهایت پروژه آنها را بعنوان ماحصل یک کار گروهی در پلتفورم ممات منتشر کرده و فرصتی ایجاد کنیم تا با جهان هنر ارتباطی نزدیکتر برقرار کنند.
این دوره ها پذیرای چهار نفر در هر نیمسال خواهد بود.
برای ثبت نام Ùˆ ارزیابی میبایست دو پروژه ÛŒ کامل همراه با بیانیه هنرمند Ùˆ بیانیه پروژه به ایمیل [email protected] ارسال کنید.
توصیه میشود در صورت امکان یک توصیه نامه از مشاوران یا فرادی که تا بحال با آنها همکاری داشتید را ضمیمه کنید.

با آرزوی موفقیت

MAMAAT PROJECT | Iranian Artists | پروژه ممات | هنر

MAMÂT Project is an Iranian art documentary cooperative owned and governed by its members. It works with both photojournalists and art photographers.
Website via Visura

MAMAAT PROJECT | Iranian Artists | پروژه ممات | هنر is integrated to:
Visura site builder, a tool to grow your photography business
Visura's network for visual storytellers and journalists
A photography & film archive by Visura
Photography grants, open calls, and contests
A newsfeed for visual storytellers